Boshqaruv оrgani

29442

 

 

- Palataning boshqaruv organlari quyidagilardan iborat:

- Palata qurultoyi;

- Palata Rayosati;

- Palata ijroiya qo'mitasi.

- Palataning to'rt yilda kamida bir marta chaqiriladigan qurultoyi Palata boshqaruvining yuqori organidir.

- Qurultoy delegatlari tomonidan yigirma besh nafar kishidan iborat tarkibda saylanadigan Palata Rayosati Palata boshqaruvining qurultoylar oralig'idagi rahbar organidir.

- Palata boshqaruvining ijro etuvchi organi uning o'z faoliyatida Palata Rayosatiga bevosita hisobdor bo'lgan Palata ijroiya qo'mitasidir.

- Palata raisi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimnomasiga ko'ra Palata qurultoyi delegatlari tomonidan lavozimga saylanadi.

- Palata raisi lavozimiga ko'ra Palata Rayosatining raisi bo'lib, u Palata ijroiya qo'mitasining ishiga rahbarlik qiladi.

- Palata raisining birinchi o'rinbosari va o'rinbosarlari Palata raisining taqdimnomasiga ko'ra Palata Rayosati tomonidan lavozimga tayinlanadi.